Noteikumi

Distances līgums 

Šajā Interneta veikalā piedāvāto pakalpojumu pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pasūtījuma veicējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pasūtītājs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu: Pasūtījuma veicējs apņemas pārdot un piegādāt Pasūtītājam pakalpojumus, atbilstoši Pasūtītāja pasūtījumam.

Piegādes un samaksas kārtība.

Pasūtītājs veic pakalpojumu pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo pakalpojumu veidu un daudzumu. Pasūtītājam ir iespēja veikt apmaksu par preci lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pasūtītājam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Pasūtītāja saistības.

1.Pasūtītājs apņemas:

1.1. noformējot pasūtījumu sniegt patiesu un precīzu informāciju par izvēlēto Pakalpojumu un sevi, lai Pakalpojuma sniedzējs varētu izpildīt pasūtījumu pilnā apmērā.

1.2. Neskaidrību gadījumā vērsties pie Pakalpojuma sniedzēja pēc konsultācijas;

1.3. Apmaksāt Pakalpojumu saskaņā ar pasūtījuma un rēķinā norādīto Pakalpojuma cenu;

1.4. izmantot saņemtos mācību materiālus tikai personīgai lietošanai.

2.Pasūtītājs apliecina, ka:

2.1. veicot pasūtījumu norādīs tikai un vienīgi savus datus un tie ir patiesi, kā arī neizmantos citu personu datus;

2.2. piekrīt un atļauj Pakalpojuma sniedzējam apstrādāt savus personas datus.

2.3.Pasūtītājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas ievieto Portālā un uzņemas pilnu atbildību par sekām, kuras rodas šādas informācijas ievietošanas rezultātā.

2.4.. Pasūtītājam ir tiesības saņemt Pakalpojumu atbilstoši veiktajam pasūtījumam.

Pakalpojuma sniedzēja saistības.

3. Pakalpojuma sniedzējs apņemas:

3.1. izpildīt Pasūtījumu un piegādāt informāciju un materiālus, kas paredzēti izvēlētā Pakalpojuma saturā, pēc rēķina apmaksas.

3.2. sniegt pilnīgu informāciju par Pakalpojumu;

3.3. informēt (arī elektroniski) Pasūtītāju par pasūtījuma izpildes nosacījumu izmaiņām, ja pasūtījuma izpildes laikā mainās Pakalpojuma izpildes termiņi;

3.4. izskatīt Pasūtītāja pretenzijas par Pakalpojuma nepienācīgu izpildi un sniegt Pasūtītājam atbildi pēc būtības.

Pakalpojuma sniedzēja tiesības.

4.1. pēc pasūtījuma saņemšanas nepieciešamības gadījumā sazināties ar Pasūtītāju, lai precizētu pasūtījumā norādīto informāciju par izvēlēto Pakalpojumu vai Pasūtītāju;

4.2. neuzsākt pasūtījuma izpildi, ja nav saņemta Pakalpojuma apmaksa.

Atbildība.

5.1.. Neviena no Pusēm nav atbildīga par saistību neizpildi nepārvaramas varas ietekmes rezultātā šīs nepārvaramas varas iedarbības laikā. Ar nepārvaramu varu ir saprotami apstākļi, kas vienlaikus: (1) nav saistīti ar kādas Puses rīcību; (2) kurus nebija iespējams paredzēt pirms Līguma abpusējās parakstīšanas; (3) kuru ietekmi nav iespējams novērst.

5.2. Pusēm izmantojot sakaru līdzekļus, Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus, lietošanas traucējumu rezultātā.

5.3. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par materiālu nesaņemšanu laikā, nozušanu, pārraides kļūdām vai izkropļojumiem, kas radušies sakaru iekārtu trūkuma vai bojājuma dēļ (t.sk. datorvīrusi), laika zonu starpību, pārtraukumiem elektroenerģijas piegādē Pasūtītāja pusē vai jebkādu citu apstākļu rezultātā, kas ir ārpus Pakalpojuma sniedzēja gribas un kontroles.

5.4. Visos gadījumos Pakalpojuma sniedzēja atbildība nepārsniedz Pasūtītāja samaksāto naudas summu Pakalpojuma sniedzējam konkrētā Pasūtījuma ietvaros.

 Atteikuma tiesības.

6.1. Veicot samaksu Pasūtītājs piekrīt pilnīgai vai daļējai digitālā satura saņemšanas uzsākšanai atteikuma tiesību laikā (t.i. 14 dienu laikā   no līguma par pakalpojuma saņemšanu noslēgšanas dienas (tas ir, no rēķina apmaksas dienas).

6.2. Pasūtītājs apliecina, ka dodot piekrišanu digitālā satura saņemšanas uzsākšanai, zaudē atteikuma tiesības. 

Pārējie noteikumi.

7.1. Visus strīdus un domstarpības, kas ir saistītas ar šo Līgumu, Puses vispirms risina sarunu ceļā. Ja vienošanos nav iespējams panākt, visi strīdi un nesaskaņas, kas rodas sakarā ar šo Līgumu, atrisināmi tiesas ceļā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

7.2. Līgums stājas spēkā ar rēķina apmaksu un ir spēkā līdz izvēlētā Pakalpojuma izpildes termiņa notecējumam.

Datu apstrāde.

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Privātuma politika

Šī privātuma politika informē par privātuma praksi un personas datu apstrādes principiem saistībā ar Sia “Tribal Tree”, reģ.nr. LV42103112435, juridiskā adrese Rīga, Valentīna iela 16, k2-2 mājas lapu un pakalpojumiem. Lai sazinātos saistībā ar datu apstrādes jautājumiem, lūdzu rakstiet e-pastu uz [email protected].

Kādu informāciju mēs iegūstam?

Mēs iegūstam tādus personas datus, ko jūs mums brīvprātīgi sniedzat ar e-pasta starpniecību, aizpildot tīmeklī bāzētās anketas un citā tiešā saziņā ar jums.

Iesniedzot pasūtījumu, jums jānorāda vārds, uzvārds, kontaktinformācija, piegādes adrese,  un cita informācija, kuru jūs vēlaties sniegt.

Kā mēs izmantojam iegūtos personas datus?

Mēs varam izmantot iegūtos personas datus, lai

 • sniegtu jums jūsu pieprasītos pakalpojumus un informāciju,
 • apstrādātu jūsu pasūtījumus un noformētu nepieciešamos dokumentus,
 • sniegtu jums efektīvu klientu atbalstu,
 • palīdzētu novērst apdraudējumu vai krāpnieciskas darbības,
 • nosūtītu jums informatīvus ziņojumus, ja esat nepārprotami piekrituši tādus saņemt,
 • ievērotu normatīvo aktu prasības.

Mēs varam nodot jūsu informāciju trešajām personām, lai ievērotu normatīvo aktu prasības, sadarbotos ar uzraudzības iestādēm, palīdzētu novērstu noziedzīgas darbības un aizsargātu mūsu, jūsu un citu personu likumīgās tiesības.

Kā mēs aizsargājam personas datus?

Jūsu personas datu aizsardzībai mēs izmantojam dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas dati ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām.

Cik ilgi mēs glabājam personas datus?

Mēs glabājam jūsu personas datus tik ilgi, cik ilgi tie ir mums nepieciešami atbilstoši to ieguves mērķim un kā to pieļauj vai nosaka normatīvo aktu prasības.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko jūsu apmeklētās mājas lapas saglabā jūsu datorā. Tās tiek izmantotas, lai nodrošinātu mājas lapas darbību, kā arī lai sniegtu informāciju vietnes īpašniekiem.

Šī mājas lapa var iestatīt sekojošas sīkdatnes:

 • Funkcionālās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai jūs spētu pārvietoties mājas lapā un lietot tās funkcijas. Bez šim sīkdatnēm mēs nevaram nodrošināt jūsu pieprasītos pakalpojumus, piemēram, preču groza funkcionalitāti.
 • Google Analytics sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai iegūtu mūsu mājas lapas apmeklējuma statistiku. Mēs lietojam šo informāciju, lai uzlabotu vietnes darbību un reklāmas pasākumus.
 • Mērķētas reklāmas rīku sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai paaugstinātu reklāmas efektivitāti un rādītu reklāmas, kas, visticamāk, jūs interesēs visvairāk.
 • Trešās puses pakalpojumu sniedzēja sīkdatnes. Sīkdatnes var iestatīt šādi šajā mājas lapā lietotie trešo pušu pakalpojumi: Facebook poga "Patīk", YouTube video, Vimeo video, Intagram. Dažas no šīm sīkdatnēm var tikt izmantotas, lai sekotu līdzi jūsu darbībām citās mājas lapās, un mēs tās nevaram kontrolēt, jo šīs sīkdatnes nav iestatījusi mūsu mājas lapa.

Kā atteikties no sīkdatnēm?

Lai atteiktos no sīkdatņu saņemšanas, jūs varat izmantojot privātās pārlūkošanas režīmu, kuru nodrošina lielākā daļa pārlūkprogrammu (privāts logs, inkognito logs vai InPrivate logs). Jebkādas sīkdatnes, kas tiek izveidotas, darbojoties privātās pārlūkošanas režīmā, tiek dzēstas, tiklīdz jūs aizverat visus pārlūka logus.

Lai atteiktos no mērķētas reklāmas rādīšanai nepieciešamās informācijas iegūšanas un lietošanas, jūs varat izmantot bezmaksas rīku Your Online Choices vai YourAdChoices.

Jūsu tiesības saistībā ar jūsu personas datiem

Ja jūs esat datu subjekts saskaņā ar ES VDAR (piemēram, jūs esat ES pilsonis un sniedzat mums savus personas datus), jums ir turpmāk minētās tiesības saistībā ar saviem personas datiem:

 • Tiesības piekļūt informācijai. Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kāpēc un kā tiek apstrādāti jūsu personas dati. Jums ir tiesības bez maksas saņemt mūsu rīcībā esošo jūsu personas datu kopiju plaši izmantotā elektroniskā formātā.
 • Tiesības labot. Jums ir tiesības panākt neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu vai papildināšanu bez nepamatotas kavēšanās.
 • Tiesības „tikt aizmirstam”. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un panākt savu personas datu dzēšanu bez nepamatotas kavēšanās, tiklīdz dati vairs nav nepieciešami, lai sniegtu jūsu pieprasītos pakalpojumus un ievērotu normatīvo aktu prasības.
 • Tiesības ierobežot apstrādi. Jums ir tiesības panākt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja jūs iebilstat pret to un mums nav leģitīmu pamatu turpināt apstrādi, ja jūs apstrīdat datu precizitāti, ja apstrāde ir pretlikumīga vai ja jūs pieprasāt celt, īstenot vai aizstāvēt likumīgas prasības.
 • Tiesības iebilst. Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret datu apstrādi, ja vien tas nav nepieciešams sabiedrības interesēs veicamam uzdevumam vai apstrādei nepastāv neapstrīdami likumīgs pamats.
 • Citas tiesības saskaņā ar VDAR. Vairāk informācijas skatiet, apmeklējot ES datu aizsardzībai veltīto mājas lapu.